سفارش تبلیغ
صبا


منظره هوایی یک میدان که مانند یک باغ ژاپنی زیبا آراسته شده در شهر لانووو ویل ـ دووان ـ نانسی در منطقه لورن در فرانسه.

میدان ماویانگلام در شهر یانگون پایتخت سابق برمه در هنگام شبدر شهر فوئرته‌ونتورا در مجمع‌الجزایر قناری اسپانیا مجسمه این کشاورز در حال دوشیدن شیر بز نشاندهنده وجود گله‌های بز در این جزایر است